Produk untuk Kereta / Van / 4x4

stage_image1_lg

Pakar percayakan kami. Anda juga boleh.

Polisi Waranti

Anda boleh merujuk sini untuk pendaftaran waranti tayar.

Segala usaha telah dilakukan oleh Continental Tire PJ Malaysia Sdn Bhd ("CTPM") untuk memastikan piawaian dan mutu kerja setinggi yang mungkin. Tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan di dalam ini, CTPM memberi jaminan bahawa tayar yang dibekalkan kepada Pelanggannya (rujukan kepada "Pelanggan" di bawah polisi ini merujuk kepada pembeli tayar CTPM) adalah jaminan terhadap kegagalan melengkapi jangka hayat tayar yang disyorkan akibat apa-apa kekurangan yng berkaitan dengan bahan atau mutu kerja.

 

1.         PRODUK YANG DIJAMIN & KAWASAN

 

1.1          CTPM Passenger Light Tyres ("PLT") atau Penumpang Tayar Ringan dan Commercial Vehicle Tyres (“CVT”)2 atau Kenderaan Komersial yang digunakan dalam perkhidmatan biasa dan selaras dengan cadangan penyelenggaraan dan amaran keselamatan CTPM, adalah dilindungi oleh waranti terhadap kecacatan yang wujud dalam mutu kerja dan bahan yang tertakluk kepada syarat yang dinyatakan di bawah.

 

1.2          Tayar yang dilindungi oleh polisi waranti ini mestilah tayar yang dibeli daripada pengedar CTPM tempatan Malaysia yang sah dan tayar mestilah digunakan dalam perkhidmatan normal untuk majoriti masa di Malaysia.

 

2.         CONDITIONS OF WARRANTY

 

2.1        The warranty shall not cover tyre failure and/or damage to the tyre arising out of circumstances beyond CTPM’s control which include but are not limited to the following:

 

2.1.1     Tyre damage/failure due to willful, reckless, or negligent abuse of the tyre or as the result of external causes (such as punctures, impact ruptures, cuts, snag, bruise, damages/bead rupture, repairs);

2.1.2     Tyre failure due to incorrect mounting, usage or wheel imbalance;

2.1.3     Tyres fitted to or used with incompatible or improper valves, rim & wheel;

2.1.4     Mechanical irregularity in vehicle or such as wheel or axle misalignment resulting irregular wear, rapid wear, damages to under-tread, carcass or steel belts;

2.1.5     Minor irregularities not affecting the quality, performance, or function of the tyre;

2.1.6     Under inflation or over inflation of the tyre, against the recommended inflation pressure specified by CTPM;

2.1.7     Tyre damage due to sidewall impacts or running over road hazards;

2.1.8     Loading the vehicle beyond the recommended capacity shown in the vehicle tyre placard or the load index marked on the tyre sidewalls;

2.1.9     Off-road use of the tyre;

2.1.10   Improper tyre storage conditions resulting in damages to tyres, tubes or flaps;

2.1.11   Modifications to tyres outside of CTPM’s recommendations;     

2.1.12   Force majeure incidents such as natural disasters and/or any act of God, including but not limited to incidents such as acid rain, hail, tsunami, explosions and/or fire;  and

2.1.13   Other external causes such as accidents, collisions, or other actions or events beyond CTPM’s control.

 

For the avoidance of doubt, normal wear and tear of the tyre does not constitute an inherent deficiency in the materials or workmanship of the tyre.

 

3.         TEMPOH WARANTI

 

3.1        Untuk Malaysia, penggunaan waranti adalah seperti berikut:

i)          PLT: 5 tahun dari tarikh pemasangan oleh Pelanggan dengan syarat tarikh pembelian adalah dalam tempoh 5 tahun dari tarikh pengeluaran ("Waranti Malaysia").

ii)          CVT: 5 tahun dari tarikh pengilangan.

 
3.2        Tarikh pengilangan akan terpapar di sisi tayar seperti berikut:

New content item

3.3       Tuntutan di bawah waranti ini tidak akan diproseskan jika ia dibuat di luar tempoh yang dinyatakan dalam perenggan 3.1 di atas.

 

3.4       Waranti Malaysia hanya sah bagi pembelian buatan Malaysia sahaja. Bukti pembelian diperlukan.

 

 

4.         PELARASAN PRORATA PRODUK DI BAWAH WARANTI

 

4.1        Tuntutan waranti oleh Pelanggan akan diproses secara eksklusif melalui pengedar CTPM tempatan yang sah. Untuk tuntutan di bawah polisi waranti CTPM, Pelanggan harus menghubungi dan menunjukkan tayar kepada pengedar CTPM tempatan yang juga cawangan pembelian tayar tersebut. Bergantung kepada terma dan syarat jualan pengedar CTPM tempatan yang sah, Pelanggan boleh menerima pelarasan prorate produk dalam bentuk gantian, konsesi dan / atau penggantian prorata ("Pelarasan").

 

4.2       Sebarang Pelarasan yang dibuat di bawah polisi waranti ini hanya akan dipertimbangkan semasa pemeriksaan tayar oleh wakil CTPM atau pengedar CTPM tempatan yang sah dan pengesahan yang dibuat adalah muktamad. Pelarasan yang dibuat akan diberi nilai prorata tertakluk kepada purata baki dalaman tayar (“RTD”) yang tidak digunakan.  RTD yang tidak digunakan adalah tapak asal kepada petunjuk paras corak tapak - 1.6 mm baki tapak.


4.3       Tayar untuk tuntutan masih milik pengguna / pemilik dan Continental tidak bertanggungjawab untuk kerosakan tayar, atau kehilangan tayar yang berada di kawalan peruncit tayar Continental untuk pemeriksaan  potensi pelarasan waranti. Apabila tayar diterima untuk tuntutan dan pelarasan, mereka menjadi hak milik Continental.

 

4.4        Untuk mengelakkan keraguan, waranti ini tidak akan melindungi atau memasukkan apa-apa duti atau cukai yang dikenakan atas Pelanggan berhubung dengan tayar atau apa-apa caj sampingan seperti kehilangan penggunaan kenderaan, kehilangan masa, kos pengendalian tayar (pemasangan / pengimbangan / penjajaran), perbelanjaan untuk bahan bakar, telefon, perjalanan, penginapan, atau kerosakan kepada harta peribadi, atau sebarang bentuk kerugian komersial atau kerugian yang lain.

 

 

5.         KELAYAKAN AM

 

5.1        Polisi waranti ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia dan pihak-pihak mengikut bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

 

5.2       Seperti dinyatakan secara nyata di sini, CTPM tidak membuat sebarang perwakilan atau waranti lain atau menjamin aspek tayar lain. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua waranti dan syarat, sama ada nyata atau tersirat oleh statut, undang-undang biasa atau selainnya akan dikecualikan.


5.3       Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, CTPM tidak akan bertanggungjawab untuk tuntutan dan / atau ganti rugi yang timbul daripada (i) keadaan yang dinyatakan dalam Klausa 2.1; (ii) sebarang kelewatan yang disebabkan oleh kegagalan Pelanggan untuk mengemukakan tuntutan waranti mengikut dasar waranti ini dan / atau (iii) apa-apa kehilangan keuntungan, kehilangan perniagaan, pengurangan muhibah atau kerugian yang sama, kehilangan jangkaan simpanan, sebarang  kerugian ekonomi khas, tidak langsung, berbangkit atau muktamad, kos, ganti rugi, caj atau perbelanjaan.

 

5.4       Sekiranya mana-mana peruntukan polisi waranti ini telah didapati oleh mana-mana mahkamah atau badan pentadbiran bidang kuasa kompeten yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, keabsahan atau ketidakwajaran itu tidak akan memberi kesan kepada peruntukan lain dalam polisi ini dan polisi ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.